För upplåtelsen gäller följande villkor:


§ 1 Lottinnehavare är skyldig att vara medlem i Lädersättra Koloniträdgårdsförening med av Järfälla kommun godkända stadgar, och som bildats för drift och underhåll av de för medlemmarna gemensamma anläggningarna. Det åligger medlem att efterfölja föreningens stadgar och ordningsföreskrifter. Bryter medlem mot bestämmelserna i denna paragraf skall nyttjanderätten vara förverkad enligt § 5 nedan.


§ 2 Upplåtelsen avser en tid om 1 år, räknat från den 1 januari det ingångna året. Uppsägning till avflyttning från föreningens sida skall ske senast 3 månader före periodens utgång. Sker ej uppsägning, förlängs avtalet i ett-årsperioder med oförändrad uppsägningstid. Uppsägningen skall ske skriftligt. Medlem äger rätt att när som helst säga upp avtalet. Avtalet upphör att gälla snarast efter uppsägningen eller vid den senare tidpunkt medlemmen anger. Uppsägningen skall ske skriftligt.


§3 Medlem är skyldig att senast den 1 mars varje år erlägga den årsavgift och arrendeavgift som årsmötet beslutar. Skulle för föreningens verksamhet erfordras extra uttaxering må sådan beslutas av årsmötet eller extra årsmöte.


§4 Den upplåtna lotten får endast användas för koloniträdgårdsändamål. Medlem får icke utan föreningens medgivande åt annan upplåta nyttjanderätten av kolonilotten.


§ 5 Nyttjanderätten är jämlikt bestämmelserna i arrendelagen förverkad och föreningen berättigad att uppsäga detta avtal till omedelbart upphörande:

• Om medlem ej inom bestämd tid erlagt fastställda avgifter

• Om medlem gör sig skyldig till vanvård av lotten

• Om lotten eller del därav utnyttjas till annat ändamål än kolonitädgård • Om medlem mot bestämmelserna åt annan helt eller delvis upplåter nyttjanderätten till lott

• Om medlem på lotten eller den av föreningen förvaltade gemensamma anläggningen förövar åverkan

• Om medlem i övrigt bryter mot någon i detta avtal och/eller föreningens stadgar angiven bestämmelse

• Om medlem bryter mot de bestämmelser som finns intagna i för området gällande arrendekontrakt mellan Järfälla kommun och föreningen


§6 Medlem äger icke rätt att utan föreningens skriftliga medgivande inhägna sin lott eller på lotten uppföra byggnad.


§7 Medlem är skyldig att hålla lotten i städat och vårdat skick. Vårarbetena skall vara avslutade varje år före den 15 juni. Växande träd får inte utan föreningens medgivande borttagas. Om föreningen så påfordrar är medlem skyldig låta borttaga eller beskära träd och buskar.


§ 8 Föreningen fritar sig och Järfälla kommun från ansvar för skada, som icke förorsakats genom åtgärd från föreningens, kommunens eller dess befattningshavares sida.


§ 9 Sker uppsägning av anledning, som sägs i § 5 ovan, är medlem skyldig att av-flytta inom 30 dagar efter uppsägningen.


§ 10 Utesluten medlem äger icke rätt att återfå till föreningen erlagda avgifter och äger inte heller rätt till andel i föreningens tillgångar.


§ 11 Avlider medlem övergår nyttjandrätten till efterlevande make/maka/sambo eller barn.


§ 12 Muntliga överenskommelser vid sidan av detta avtal är icke bindande.


§ 13 Detta avtal får inte intecknas.


§ 14 Medlem medgiver att Järfälla kommun eller annan som därtill har kommunens tillstånd, får framdraga och vidmakthålla ledningar i eller över lotten med erforderliga ledningsstolpar. Medlem är skyldig att utan ersättning tåla härmed förenat intrång och nyttjande, men är berättigad till ersättning för skada på lotten.


§15 Därest arrendelagen förändras efter undertecknandet av detta avtal, skall frågan om den nya lagens tillämpning på arrene kunna prövas under löpande upplåtelsetid.


§16 Där ej annat följer av.detta avtal, gäller för arrendeförhållandet vad i allmän-lag finns stadgat till reglerande av jordägares och arrendators rättigheter och skyldigheter.


§17 Detta nyttjanderättsavtal är godkänt av Järfälla kommun. Detta kontrakt är upprättat i 2 likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

Nyttjanderättsavtal