Lädersättra Koloniträdgårdsförening

Stadgar 

Stadgar för Lädersättra Koloniträdgårdsförening

Firma och ändamål

§ 1   Föreningens firma är Lädersättra Koloniträdgårdsförening

§ 2   Föreningens ändamål är:

 • Att av Järfälla kommuns fastighetsnämnd arrendera viss mark i kommundelen Kallhäll,
 • Att upplåta det arrenderade områdets lotter till medlemmarna för att av dem brukar som kolonilotter,
 • Att främja medlemmarnas intressen i deras egenskap av trädgårdkolonister till gagn för sina medlemmar och det allmänna, upprätthålla god ordning inom koloniträdgårdsområdet.


§ 3   Föreningen svarar för sophämtning och erforderlig renhållning inom området.

Medlemmar

§ 4   Till medlem i föreningen kan antagas myndig person som är lottinnehavare och som är intresserad av koloniträdgårdsverksamhet och innehar fast bostad i Järfällas kommun.

§ 5   Medlemskap i föreningen sker efter tilldelning av lott. Tilldelning av lott sker i turordning.

§ 6   Medlems nyttjanderätt till koloniträdgårdslott förverkas om medlem bryter mot bestämmelserna i nyttjanderättsavtalet.

§ 7   Medlem är skyldig hålla lotten i städat och vårdat skick. Vårarbete bör vara avslutat senast 15 juni. Växande träd får inte utan föreningens medgivande borttagas. Om föreningen så påfordrar är medlem skyldig låta borttaga eller beskära buskar.

§ 8   Medlem kan av styrelsen uteslutas:

 • Om medlem ej inom bestämd tid erlagt fastställda avgifter
 • Om medlem bryter mot de bestämmelser som finns intagna i för området gällande arrendekontrakt mellan Järfälla kommun och föreningen
 • Om medlem bryter mot de bestämmelser som finns intagna i avtalet om nyttjanderätt mellan förening och medlem
 • Om medlem icke i övrigt följer dessa stadgar eller behörigen utfärdade ordningsföreskrifter.

Föreligger anledning till medlems uteslutning ur föreningen skall han av styrelsen varnas skriftligt. Rättar sig inte medlem senast 14 dagar efter delgiven varning, äger styrelsen rätt att utesluta medlemmen.

Utesluten medlem äger icke rätt att återfå till föreningen erlagda avgifter och äger inte heller rätt till andel i föreningens tillgångar.

Avgifter

§ 9   Medlem är skyldig att senast den 1 mars varje år erlägga den årsavgift och arrendeavgift som årsmötet beslutar.

Årsavgift och arrendeavgift bestäms på årsmötet och gäller nästföljande kalenderår.

Skulle föreningens verksamhet erfordras extra uttaxering må sådan beslutas av årsmötet eller extra årsmöte

 

Styrelse

§ 10  Föreningens angelägenheter sköts av en på ordinarie årsmöte vald styrelse och om minst 3 och högst 5 ledamöter.

Styrelseledamöterna utses för en tid av 2 år. Mandattiden skall så bestämmas årligen avgår halva antalet styrelseledamöter eller vid udda antal avgår ena året det antal som är närmast lägre och andra året det som är närmast högre än hälften.

§ 11

Styrelsen har sitt säte i Järfälla kommun.

 

§ 12  Styrelsen konstituerar sig själv och skall vid sitt konstituerande sammanträda som skall hållas inom 14 dagar efter årsmötet, också utse föreningens firmatecknare.

§ 13  Protokoll från styrelsens sammanträden – vari upptages namn på närvarande ledamöter, de ärenden som förekommit till behandling och styrelsens beslut – skall justeras av ordförande och ytterligare en ledamot.

§ 14  Styrelsen skall bestå av minst följande ledamöter:

 • Ordförande
 • Sekreterare
 • Kassör

 

En ledamot av styrelsen skall utses att fungera som korresponderande ledamot

 

Styrelsens åliggande

§ 15  Styrelsen svarar för att alla arbeten å föreningens gemensamma anläggningar utföres.

Det åligger styrelsen att övervaka att arrendeavtal, stadgar och övriga vederbörligen fattade beslut, såsom ordningsföreskrifter mm följs.

Det åligger de enskilda styrelseledamöterna följande:

 • Ordförande att kalla styrelsen, upprätta dagordning och leda styrelsemötena
 • Sekreteraren att vid styrelsemötena föra protokoll
 • Kassören att föra erforderliga böcker som anger inkomster och utgifter samt data för dessa samt att hålla räkenskaperna tillgängliga närhelst så av styrelsen eller revisorerna påfordras
 • Korresponderande ledamot att expediera erforderliga skrivelser samt att omhänderta föreningens arkiv.

§ 16  Styrelseledamot är fri från ansvar för beslut som fattas av styrelsen, då denne ej varit närvarande. Fri från ansvar är även den som mot beslut anmält reservation.

§ 17  Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller det beslut som biträdes av ordförande vid sammanträdet.

 

Revisorer

§ 18  Räkenskaperna skall fortlöpande granskas av en revisor som väljs på ordinarie årsmöte. Revisorn utses för ett år i sänder med mandattid från ordinarie årsmöte intill nästkommande ordinarie årsmöte.

För revisorn utses en suppleant.

Revisorn skall årligen senast vid ordinarie årsmöte angiva revisionsberättelse. I berättelsen skall bl a angivas huruvida ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrkes eller avstyrkes.

 

Räkenskaper

§ 19  Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

Av styrelsen upprättad balans- samt vinst- och förlusträkningar jämte av styrelsen avgiven förvaltningsberättelse för räkenskapsåret skall vara revisorn tillhanda senast en månad före ordinarie årsmöte påföljande år.

 

Föreningens medel

§ 20

Under räkenskapsåret uppkommet överskott skall efter täckning av från tidigare balanserat underskott tillföras föreningens kapital.

 

Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna fördelas lika mellan då varande medlemmar.

 

Valberedning

§ 21  En valberedning bestående av minst två personer utses på ordinarie årsmöte. Mandattiden är ett år.

 

Årsmöte

§ 22  Medlems rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på ordinarie eller extra årsmöte. Vid årsmötet har var medlem en röst. Medlem får uppdraga åt annan myndig familjemedlem att utöva dennes rösträtt vid årsmötet.

Medlems rösträtt kan även utövas genom annan medlem som ombud. Inget ombud kan dock företräda med än en medlem.

Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före april månads utgång. Kallelse ska ske minst tjugo dagar i förväg. Kallelse sänds till medlem per post. I kallelsen anges de ärende som skall behandlas på årsmötet.

§ 23  Önskar medlem att visst ärende skall upptagas på ordinarie årsmöte skall detta skriftligen anmälas hos styrelsen senast två veckor före ordinarie årsmöte.

§24  Följande punkter skall förekomma på årsmötet:

 1. Mötet öppnande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 4. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera årsmötesprotokollet
 5. Föreningens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Fastställande av årsavgift och arrendeavgift
 8. Behandling av eventuella framställningar från styrelsen
 9. Motioner
 10. Val av styrelseledamöter
 11. Val av revisor och revisorssuppleant
 12. Val av valberedning
 13. Övriga frågor vilka ej föranleda beslut på mötet
 14. Mötet avslutande

§ 25

Alla frågor vid årsmötet, med undantar av vad som sägs i andra stycket av denna paragraf, avgörs med enkel majoritet och öppen omröstning. Vid lika röstetal fäller ordförande utslaget.

Val av styrelse och revisor kan ske med öppen omröstning, såvida ingen begär sluten votering

Extra årsmöte

§ 26  Revisorn må, om dennes granskning föranleder därtill, skriftligen, med angivandet av skälet påfordra, att styrelsen skall utlysa extra årsmöte att hållas så snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske.

§ 27  Extra årsmöte skall hållas då styrelsen finner det erforderligt eller då minst tjugo procent av medlemmarna skriftligen och för ett visst ändamål gör framställan härom till styrelsen.

Kallelse till årsmöte skall ske senast åtta dagar före mötets hållande

 

Föreningens upplösning

§ 28  Beslut om föreningens upplösning skall ske vid ordinarien årsmöte eller vid extra årsmöte. Vid upplösning används befintliga tillgångar, sedan skulder likviderats, på så sätt som styrelsen beslutar. Detta skall ske i samråd med Järfällas kommuns miljö- och stadsbyggnadskontor, park- och naturavdelning

För beslut om upplösning av föreningen erfordras 2/3 majoritet.

 

stadgar

§29  För beslut i frågor avseende ändringar av stadgar erfordras 2/3 majoritet dessutom skall beslut om ändring av föreningens stadgar godkännas av Järfällas kommuns miljö- och stadsbyggnadskontor, park- och naturavdelning